Do, bum yn lwcus iawn, rhaid mai Cwlwm Celtaidd oedd un o’r unig Wŷliau i gael eu cynnal yng Nhymru eleni.  Croesawyd cantorion, cerddorion a dawnswyr o’r gwledydd Celtaidd i dref Porthcawl ar gyfer Gŵyl Cwlwm Celtaidd, 2020. Cynhaliwyd yr Ŵyl o ddydd Gwener, Mawrth y 6ed hyd at ddydd Sul yr 8fed yng Nghanolfan Hi-Tide, Porthcawl.

Yn dechrau gydag ymweliadau gan yr artistiaid i tua 12 o ysgolion ar ddydd Gwener, roedd y penwythnos yn fwrlwm o gyngherddau, twmpathau, sesiynau cerddorol, gweithdai, a dawnsio ar y stryd.

Prif artistiaid y gyngerdd nos Wener oedd Rusty Shackle, band gwerin indie o Gymru sydd wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u perfformiadau byw anhygoel ers misoedd cynnar 2010. Yn eu cefnogi roedd Sorela, y triawd gwerin acapella, dawnswyr Kemysk o Gernyw, y  ‘California and District Pipe Band o’r Alban’. Cawsom hefyd gyflwyniad gwych gan Barti Dawns Tawerin, un o bartion gorau Gymru, gyda Mansant yn cyfeilio.

Nos Sadwrn, Jamie Smith’s Mabon oedd yn arwain y noson. Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae’r band, a gychwynnodd yn gyfeilyddion i Barti Dawnsio Gwerin Pen y fai ym Mhenybont, wedi dringo llwybr cyson i gydnabyddiaeth fyd-eang. Gyda nhw roedd Robin Huw Bowen a Thŷ Teires, dawnswyr ifanc Skeddan Jiarg o Ynys Manaw, y clocsiwr talentog Dan Jones o Gaerdydd, Bagad Grwndi, grŵp ffidil o Gymru, heb anghofio wrth gwrs y Band Pib o’r Alban!

Ochr yn ochr â’r prif gyngherddau, ac i reini dal â’r egni roedd yna gyfleoedd i ymuno mewn twmpathau, Ceilidh a gweithdai bywiog yn y Neuadd Ddawns gyda’r bandiau gwerin Cymreig adnabyddus Calennig a Cat’s Claw mewn rhan arall o’r ganolfan.

Yn ogystal â’r arlwy nosol roedd dydd Sadwrn a dydd Sul yn llawn cyngherddau a gweithdai gyda dawns a cherddoriaeth fyw, a sesiynau cerdd agored i’r cyhoedd i gymryd rhan, heb son am y sesiynnau hwyrnos yn un o’r tai tafarn lleol.

Ar y bore Sadwrn, roedd Porthcawl yn wledd o ddawns gyda dawnswyr o’r gweledydd Celtaidd yn ymuno â dawnswyr o Gymru i ddawnsio i sain cerddoriaeth fywiog led led y dref. Braf oedd cael cynrychiolaeth o sawl tîm o Gymru a gobeithio y flwyddyn nesaf y daw hyd yn oed mwy fel y byddwn yn gallu ymestyn y dawnsio drwy’r dydd.

Un o’n hamcanion ni fel Gwŷl yw hybu a chefnogi talentau bobl ifanc. Mae cystadleuaeth Offerynnwr Ifanc yr Ŵyl bellach wedi ennill ei phlwy fel rhan annatod o ddigwyddiadau’r  penwythnos gyda nifer o offerynwyr ifanc gwerin Cymreig a thu hwnt wedi elwa o ennill y gystadleuaeth a pherfformio’n gyson mewn gwyliau eraill ar hyd a lled y wlad. Enillydd y tlws eleni oedd y delenores ifanc Cadi Glwys o Foelfre. Braf iawn yw gweld y ddau glocsiwr ifanc a fu yn ein diddanu yn Cwlwm Celtaidd yn dod i’r brig yn eu cystadleuthau ac yn serenni yn Eisteddfod T yr Urdd ym mis Mai. Llongyfarchiadau mawr i Dan Jones o Gaerdydd a Mared Lloyd o Bontiets.

Cawsom benwythnos penigamp! Gallwch gael blas ychwanegol ar yr holl weithgareddau wrth ymweld â’r wefan www.cwlwmceltaidd.org,